اداره کارشناسان غیرآموزشی اداره کارشناسان غیرآموزشی

اداره کارگزینی کارمندان:

این اداره زیر مجموعه معاونت امور اداری اداره کل منابع انسانی می باشد و پیگیری و رسیدگی به امور اداری و کارگزینی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه  را بر عهده دارد.

 

وظایف کارشناسان اداره کارگزینی کارمندان:

1-انجام کلیه امور مربوط به استخدام،تبدیل وضعیت استخدامی،ارتقاء، انتصاب، انتقال، ماموریت، مرخصی، استعفا، اخراج و...و تنظیم احکام کارگزینی مربوطه

2-مطالعه و بررسی و اظهار نظر در رابطه با قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آیین نامه های استخدامی و جاری کشور و تهیه پیشنهادات لازم در این رابطه به مسوولین ذیربط درون و برون سازمانی

3-رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به استخدام و...

4-انجام فعالیت لازم در زمینه اجرایی نمودن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص کارکنان دانشگاه

5-پیش بینی احتیاجات پرسنلی دانشگاه و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

6-اجرای خط مشی تعیین شده واتخاذ تدابیر لازم به منظورحسن انجام اهداف موردنظر

7-تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

8-تهیه گزارش های لازم برای مسئولین مربوط

9-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

10-انجام مکاتبات با واحدهای داخل دانشگاه و سازمان های خارج از دانشگاه

11-شرکت در جلسه‌ها و کارگروه‌های مختلف  

12-ارائه راهکارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم های مکانیزه پرسنلی، اتوماسیون اداری و آرشیو دیجیتال

 

آمار کارمندان به تفکیک سال و نوع استخدام