درباره امور کارکنان درباره امور کارکنان

معاونت امور کارکنان:

 صدور کلیه احکام پرسنلی کارمندان (رسمی، پیمانی و عضو قرارداد انجام کار معین) و بازنشستگان دانشگاه، انجام امور اداری مربوط به استخدام ، تبدیل وضعیت استخدامی، انتقال، مأموریت ،مرخصی، بازنشستگی، استعفاء، اخراج و تنظیم احکام کارگزینی مربوطه، اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی کارکنان و انجام امور مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده استخدامی کارکنان و صدور احکام مربوطه، تهیه احکام استخدام، افزایش ضریب حقوق، برقراری فوق العاده مدیریت، تبدیل و ضعیت استخدامی، برقراری و تغییر کمک هزینه عائله مندی و اولاد، مرخصی بدون حقوق، بررسی و تنظیم و آماده سازی پرونده‌های تبدیل وضعیت به منظور طرح در کمیته های تخصصی، انجام فعالیتهای لازم در زمینه اجرایی نمودن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص کارکنان دانشگاه، صدور احکام پاداش پایان خدمت کارکنان، تهیه احکام بازخرید مرخصی کارکنان بازنشسته، محاسبه بدهی کسورات بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلین، پیگیری و انجام مکاتبات انتقال حق بیمه، انجام مکاتبات پرداخت کمک هزینه ازدواج بازنشستگان و فرزندان ایشان، توزیع سفر کارتهای تهیه شده ویژه بازنشستگان و موظفین و توزیع سهام عدالت، کنترل و بررسی تردد کلیه همکاران محترم دانشگاهی با سامانه حضور و غیاب، اعمال مرخصی ها (استحقاقی، استعلاجی، زایمان و...) مأموریت‌ها (روزانه، آموزشی و...) و محاسبه سالانه کاردکس مرخصی، تهیه ماهانه فایل اضافه کار، بایگانی اسناد، پرونده های تبدیل وضعیت در صورت تصویب به هیأت اجرایی جذب دانشگاه، تهیه لایحه دفاعیه از دانشگاه یا گزارش برای مدیریت امور حقوقی جهت پرونده‌های شاکیان از کارکنان دانشگاه، بررسی سنوات خدمت اکارکنان، مکاتبات با سایر ارگان‌ها و وزارت خانه‌ها جهت تجمیع سنوات اعضای هیأت علمی از اهم وظایف این معاونت می‌باشد.

تماس تماس

ارتباط با معاونت امور کارکنان:

 

تلفن دفتر معاونت:

 

    61113542

نمابر:

 

        ----------

رایانامه:

 

   hrmw@ut.ac.ir