درباره امور هیأت علمی درباره امور هیأت علمی

 

معاونت امور هیأت علمی:

اهم وظایف این معاونت عبارتند از:    

·  صدور کلیه احکام پرسنلی اعضای هیأت علمی (رسمی، پیمانی) مانند استخدام، افزایش حقوق، ترفیع پایه، ارتقاء مرتبه و...

·  اجرای قوانین، مقررات و آیین­ نامه ­های استخدامی و انجام امور مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده استخدامی اعضای هیأت علمی

. اجرای مصوبات هیات رئیسه محترم دانشگاه، کمیسیون دائمی هیات امناء ، هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه، هیات امناء

·  بررسی پرونده‌های مأموریت تحصیلی، پژوهشی و فرصت مطالعاتی و صدور احکام مربوطه

·  بررسی، تنظیم و آماده­ سازی پرونده­ های ارتقاء و تبدیل وضعیت به منظور طرح در کمیته‌های تخصصی و هیأت ممیزه دانشگاه

·  صدور احکام پاداش پایان خدمت، ذخیره و بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی

·  تهیه فرم های محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلین و انجام مکاتبات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری

·  اجرای کلیه فرآیندهای مربوطه به تبدیل وضع اعضای هیات علمی در دانشگاه و مرکز جذب وزارت علوم

·  تنظیم صورتجلسات و دستور جلسات هیأت ممیزه

·  بررسی و تهیه لایحه دفاعیه از دانشگاه یا گزارش برای مدیریت امور حقوقی جهت پرونده‌های شاکیان از اعضای هیأت علمی

·  انجام کلیه مکاتبات و خدمات امور اداری اعضای هیأت علمی دانشگاه

. تهیه گزارشات لازم خطاب به ریاست، معاونین دانشگاه و هیات رئیسه

. انجام مکاتبات لازم با سازمان های دولتی و غیر دولتی در خصوص امور مربوط به اعضای هیات علمی

تماس تماس

ارتباط با معاونت هیات علمی:

 

تلفن دفتر معاونت:

 

    61112772

نمابر:

 

   66408921

رایانامه:

 

   hrmw@ut.ac.ir