چکیده کلیات قانون حساب پس انداز کارکنان دولت چکیده کلیات قانون حساب پس انداز کارکنان دولت

چکیده کلیات قانون حساب پس انداز کارکنان دولت:

 

1 – استفاده از مزایای این قانون اختیاری و بر اساس درخواست کتبی هر یک از همکاران رسمی و پیمانی خواهدبود.(فرم‌پیوست)

2 – هر یک از همکاران، صاحب دو حساب جداگانه دربانک عامل به شرح ذیل خواهندشد.

 الف ) حساب پس انداز سهم مستخدم

ب )   حساب پس انداز سهم دولت 

3 – موجودی حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن ( در حال حاضر به صورت سود حسابهای بلند مدت 5/17% محاسبه میگردد که هر سه ماه یکبار به حساب مفتوحه واریزمیشود ) در هنگام بازنشستگی ، بازخرید خدمت ، از کار افتادگی ، فوت ، استعفا یا خروج از خدمت و یا خاتمه قرارداد با اعلام کتبی دانشگاه به بانک عامل به طور یکجا به هر یک از عزیزان همکار یا ورثه قانونی پرداخت خواهد شد .

4 – در هر ماه 35% از حقوق مبنای مستخدم به صورت ذیل کسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات دانشگاه به حسابهای فوق واریز می‌گردد که در حال حاضر سهم کارکنان و اعضاء هیأت علمی در هر ماه 84/000 ریال می‌باشد.

 

نحوه محاسبه سهم پس انداز گروه‌های کارکنان و اعضاء هیأت علمی

 

35% * ( ضریب مبنا * ضریب ریالی حقوقی سال) =  پس انداز سهم کارمند

 

                                                     ریال 84000 = 35 % * (600 * 400 )= سال 1388

ریال 98000 = 35 % * (700 * 400 )= سال 1390

ریال 112700 = 35 % * (805* 400 )= سال 1391

 

برای مشاهده قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت روی آن کلیک کنید.