اداره آموزش كاركنان اداره آموزش كاركنان

اداره آموزش كاركنان:

 

علاوه بر برگزاري كلاس ها و دوره هاي آموزشي ويژه كاركنان، وظايف زير نيز از وظايف اداره آموزش كاركنان مي باشد.

-  تنظيم و تدوين و يا اصلاح و تجديد خط مشي‌ها، سياست‌ها، مباني، موازين و معيارهاي ناظر بر برنامه ريزي نيروي انساني، ارزيابي و ارزشيابي عملكرد كاركنان، نيازسنجي آموزشي، برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي، ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي،  آموزش هاي ضمن خدمت، آموزش‌هاي بدو استخدام و دوره هايي كه منتهي به صدورگواهينامه مي گردد.

- تهيه و تنظيم و يا اصلاح جهت گيري هاي كلان، استراتژي ها، سياست ها، خط مشي ها، الگوها، ضوابط و دستورالعمل هاي مرتبط با حوزه توسعه مديران در سطح دانشگاه.

- بررسي و برآورد كلان نيازمندي‌هاي تخصصي، تجربي، آموزشي، پرورشي و نيز استخدامي دانشگاه در تعامل با سایر واحدها.

- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مرتبط با برنامه ريزي، تأمين و آموزش نيروي انساني، توسعه مديران و پژوهش هاي منابع انساني دانشگاه و عنداللزوم ساماندهي آنها.

- شناسايي نقاط قوت و ضعف نيروها و انجام برنامه ريزي لازم با توجه به توانايي افراد.

- تدوين و استقرار نظام آماري و اطلاعاتي منابع انساني در دانشگاه.

- كاهش فرايند اداري (بروكراسي اداري) و بهبود وضعيت براي انجام امور از طريق آموزش‌هاي شغلي.

- ايجاد و بروز رساني بانك اطلاعاتي کارکنان، كارشناسان ، متخصصان ، مديران و همچنين پژوهش‌هاي منابع انساني دانشگاه.

- مطالعه در مورد روش‌هاي جديد برنامه ريزي نيروي انساني در داخل و خارج از كشور و انطباق آنها با روش‌هاي قابل استفاده در دانشگاه به منظور به كار بردن موثرترين روش و تسريع در رسيدن به اهداف.

- مطالعه و بررسي ارتباط منطقي بين عوامل موجود در سيستم‌هاي آموزشي و برنامه‌ريزي نيروي انساني در سازمان‌های موفق.

- مطالعه تطبيقي بين اجراي سيستم‌هاي آموزشي دانشگاه وسایر سازمان‌ها و مهندسي مجدد.

- مطالعه هزينه فوايد دوره هاي آموزشي در دانشگاه و بازنگري فرآيند آموزشي (توجه به زيرسيستم‌هاي آموزشي).

- ايجاد سيستم بانك اطلاعات آموزشي در زمينه‌هاي مختلف شامل: امكانات آموزشي، دوره‌ها، سمينارها، استادان و مدرسين و... در سطح دانشگاه.

- مطالعه، بررسي و توسعه ابزارهاي مديريتي مورد نياز.

- استفاده از مكانيزم آموزش‌هاي مجازي.

- تجزيه و تحليل مشاغل دانشگاه و تعريف پودمان‌هاي آموزشي.

- برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت؛ ميان مدت و بلند مدت.

-  برگزاري كارگاه‌ها يا سمينارهاي آموزشي براي كاربردي نمودن آموزش‌ها.

- تدوين فرم‌هاي ارزيابي عملكرد متناسب با عناوين؛ سطوح و مشاغل كاركنان دانشگاه.

- برگزاري همايش هاي مربوط به دبيرخانه نظام پيشنهادها.

- پيگيري جهت اجراي پيشنهادها مصوب واصله.

-كليه امور مربوط به آموزش؛ ارزيابي عملكرد ودبيرخانه نظام پيشنهادهاي دانشگاه.