اداره آموزش کارکنان اداره آموزش کارکنان

اداره آموزش کارکنان:

 

علاوه بر برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی ویژه کارکنان، وظایف زیر نیز از وظایف اداره آموزش کارکنان می باشد.

-  تنظیم و تدوین و یا اصلاح و تجدید خط مشی‌ها، سیاست‌ها، مبانی، موازین و معیارهای ناظر بر برنامه ریزی نیروی انسانی، ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان، نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی، ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی،  آموزش های ضمن خدمت، آموزش‌های بدو استخدام و دوره هایی که منتهی به صدورگواهینامه می گردد.

- تهیه و تنظیم و یا اصلاح جهت گیری های کلان، استراتژی ها، سیاست ها، خط مشی ها، الگوها، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با حوزه توسعه مدیران در سطح دانشگاه.

- بررسی و برآورد کلان نیازمندی‌های تخصصی، تجربی، آموزشی، پرورشی و نیز استخدامی دانشگاه در تعامل با سایر واحدها.

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با برنامه ریزی، تأمین و آموزش نیروی انسانی، توسعه مدیران و پژوهش های منابع انسانی دانشگاه و عنداللزوم ساماندهی آنها.

- شناسایی نقاط قوت و ضعف نیروها و انجام برنامه ریزی لازم با توجه به توانایی افراد.

- تدوین و استقرار نظام آماری و اطلاعاتی منابع انسانی در دانشگاه.

- کاهش فرایند اداری (بروکراسی اداری) و بهبود وضعیت برای انجام امور از طریق آموزش‌های شغلی.

- ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعاتی کارکنان، کارشناسان ، متخصصان ، مدیران و همچنین پژوهش‌های منابع انسانی دانشگاه.

- مطالعه در مورد روش‌های جدید برنامه ریزی نیروی انسانی در داخل و خارج از کشور و انطباق آنها با روش‌های قابل استفاده در دانشگاه به منظور به کار بردن موثرترین روش و تسریع در رسیدن به اهداف.

- مطالعه و بررسی ارتباط منطقی بین عوامل موجود در سیستم‌های آموزشی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سازمان‌های موفق.

- مطالعه تطبیقی بین اجرای سیستم‌های آموزشی دانشگاه وسایر سازمان‌ها و مهندسی مجدد.

- مطالعه هزینه فواید دوره های آموزشی در دانشگاه و بازنگری فرآیند آموزشی (توجه به زیرسیستم‌های آموزشی).

- ایجاد سیستم بانک اطلاعات آموزشی در زمینه‌های مختلف شامل: امکانات آموزشی، دوره‌ها، سمینارها، استادان و مدرسین و... در سطح دانشگاه.

- مطالعه، بررسی و توسعه ابزارهای مدیریتی مورد نیاز.

- استفاده از مکانیزم آموزش‌های مجازی.

- تجزیه و تحلیل مشاغل دانشگاه و تعریف پودمان‌های آموزشی.

- برگزاری دوره‌های کوتاه مدت؛ میان مدت و بلند مدت.

-  برگزاری کارگاه‌ها یا سمینارهای آموزشی برای کاربردی نمودن آموزش‌ها.

- تدوین فرم‌های ارزیابی عملکرد متناسب با عناوین؛ سطوح و مشاغل کارکنان دانشگاه.

- برگزاری همایش های مربوط به دبیرخانه نظام پیشنهادها.

- پیگیری جهت اجرای پیشنهادها مصوب واصله.

-کلیه امور مربوط به آموزش؛ ارزیابی عملکرد ودبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه.