يارانه مهدكودك يارانه مهدكودك

 

يارانه مهدكودك:

 

با انحلال مهدكودك و آمادگي دانشگاه تهران در مرداد ماه سال 1386، به استناد بند ح ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و بر اساس مصوبه هيأت رئيسه محترم دانشگاه مبني بر اجراي طرح پرداخت يارانه مهدكودك مقرر شد ماهانه مبلغ 400/000ريال به كاركنان زن غير هيأت علمي دانشگاه كه داراي فرزند با شرط سني 6 ماه تا 5 سال تمام مي‌باشند، تحت عنوان "يارانه‌مهدكودك" پرداخت گردد.

اداره كل امور رفاهي دانشگاه در راستاي اجراي طرح مذكور طي بخشنامه‌اي موارد فوق را به اطلاع كليه واحدهاي دانشگاه رسانده و از شهريور ماه سال 1386 نسبت به پرداخت يارانه به مشمولين اين طرح اقدام نموده است.

 

شرايط دريافت يارانه مهدكودك:

1- كاركنان زن رسمي، پيماني و قرارداد مدت معين

2- تا دو فرزند با شرط سني 6 ماهه تا 5 سال تمام

 

  مراحل انجام كار:

1- رائه تصوير شناسنامه صفحه اول و دوم مادر

2-  ارائه تصوير شناسنامه صفحه اول فرزند

3-  ارائه ليست تأييد حسابداري واحد محل خدمت

4- ارائه گواهي مهدكودك

5-  ارائه معرفي نامه رسمي از واحد محل خدمت