دبيرخانه هيأت مميزه دبيرخانه هيأت مميزه

دبيرخانه هيأت مميزه دانشگاه:

اين دبیرخانه در مدیریت منابع انسانی و امور رفاهی مستقر بوده و امور محوله به شرح ذيل را بر عهده دارد: 

1- دریافت مدارك تبدیل وضعیت وارتقاء اساتید وآماده سازی آنها جهت بررسی دركمیسیون‌های تخصصی هیات ممیزه 

2- برگزاری و تشكیل جلسات كمیسیون‌های تخصصی هفتگانه هیات ممیزه

3- اعاده پرونده های تبدیل وضعیت ویا ارتقاء درصورت نقص و یا عدم تصویب دركمیسیون‌ها به دانشكده، پردیس و یا واحد مربوطه

4- آماده نمودن پرونده های ارتقاء (درصورت تصویب دركمیسیون‌ها)  جهت بررسی درشورای هیات ممیزه دانشگاه

5- ارسال پرونده های تبدیل وضعیت درصورت تصویب (به رسمي آزمايشي و رسمي قطعي) به هیات اجرائی جذب دانشگاه 

6- تنظیم صورجلسات و دستور جلسات هیأت ممیزه

اطلاع رساني اطلاع رساني

جهت رؤيت آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي اينجا كليك كنيد.

جهت رؤيت فرم  ارتقاي مرتبه آموزشي اعضاي هيأت علمي اينجا و فرم  ارتقاي مرتبه پژوهشي اعضاي هيأت علمي اينجا  كليك كنيد.

جهت رؤيت آئين نامه تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي اينجا كليك كنيد.

جهت رؤيت مصوبات هيأت مميزه دانشگاه تهران اينجا كليك كنيد.