ساير خدمات رفاهي ساير خدمات رفاهي

 

اخذ مجوز سالانه طرح ترافيك:

 

هر ساله تعداد محدودي مجوز آرم ورود به محدوده طرح ترافيك،  از سازمان ترافيك و حمل و نقل شهرداري تهران دريافت مي‌گردد.

اين سهميه به واحدهاي تابعه دانشگاه اطلاع رساني شده و بين اعضاي هيات علمي دانشگاه توزيع مي‌گردد.