اداره كارشناسان غيرآموزشي اداره كارشناسان غيرآموزشي

اداره كارگزيني غير آموزشي:

اين اداره زير مجموعه معاونت امور اداري اداره كل منابع انساني و امور رفاهي مي باشد و پيگيري و رسيدگي به امور اداري و كارگزيني كاركنان غير هيات علمي دانشگاه  را بر عهده دارد.

وظايف كارشناسان اداره كارگزيني غير آموزشي:

1-انجام كليه امور مربوط به استخدام،تبديل وضعيت استخدامي،ارتقاء،انتصاب،انتقال، ماموريت،مرخصي،استعفا،اخراج و...وتنظيم احكام كارگزيني مربوطه

2-مطالعه و بررسي و اظهار نظر در رابطه با قوانين و مقررات و بخشنامه ها و آيين نامه هاي استخدامي و جاري كشور و تهيه پيشنهادات لازم در اين رابطه به مسوولين ذيربط درون و برون سازماني

3-رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به استخدام و...

4-انجام فعاليت لازم در زمينه اجرايي نمودن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل در خصوص كاركنان دانشگاه

5-پيش بيني احتياجات پرسنلي دانشگاه و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

6-اجراي خط مشي تعيين شده واتخاذتدابيرلازم به منظورحسن انجام اهداف موردنظر

7-تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم

8-تهيه گزارش هاي لازم براي مسوولين مربوط

9-اتخاذ تدابير لازم بمنظور پيشرفت و بهبود امورجاري

10-انجام مكاتبات با واحدهاي داخل دانشگاه و دستگاهها و ارگانهاي خارج از دانشگاه

11-شركت در جلسه‌ها و كارگروه‌هاي مختلف  

12-ارائه راهكارهاي تكميلي در جهت بهينه سازي سيستم هاي مكانيزه پرسنلي،اتوماسيون اداري و آرشيو ديجيتال

اطلاع رساني اطلاع رساني

براي مشاهده آئين‌نامه‌استخدامي‌غيرهيأت‌علمي‌دانشگاه اینجا  كليك كنيد.

براي اطلاع از بخشنامه اطلاع رساني امضاء الكترونيكي احكام كاركنان دانشگاه روي آن كليك كنيد.

راهنمای استفاده از سامانه ارزيابي و جمع آوري اطلاعات  را مشاهده كنيد. 

جهت رؤيت اطلاعيه آيين نامه اداري و استخدامي دانشگاه اينجا كليك كنيد.