درباره توسعه منابع انساني درباره توسعه منابع انساني

 

معاونت توسعه منابع انساني:

اين معاونت با هدف برنامه ريزي؛ توانمند سازي؛ ارتقاء و بهره وري نيروي انساني؛ و بكارگيري مكانيزم هاي نظارتي براي اصلاح كاستي ها و رشد كيفي ارائه  خدمات تخصصي و در سه محور اساسي شامل: آموزش؛ ارزيابي عملكرد و دبيرخانه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها از مهرماه سال 1389 با تصويب شوراي مركزي نظام پيشنهادهاي دانشگاه فعاليت خود را آغاز نمود.

يكي از محور هاي اساسي در برنامه توسعه هر سازمان سرمايه هاي انساني آن مي باشد كه با توسعه فردي، اخلاقي و تربيت نيروهاي متعهد و متخصص شكوفا مي‌گردد. بي شك تحول در سه محور آموزش، ارزيابي عملكرد و دبيرخانه نظام پذيرش پيشنهادها مي تواند تاثير بسزايي در اثربخشي منابع انساني و تربيت و پرورش نيروهاي متخصص، متعهد و متجرب داشته باشد. هدايت اين مسير به دوش معاونت توسعه منابع انساني گذارده شده تا با اجرايي كردن سياست‌هاي دانشگاه گام‌هاي اساسي در رسيدن به اهداف توسعه برداشته شود.

تماس تماس

ارتباط با معاونت توسعه و منابع انساني:

 

تلفن دفتر معاونت:

 

  61112399

  66493129

 

رايانامه:

   hrmw.development@ut.ac.ir