بیمه عمر و حوادث مصوب دولت بیمه عمر و حوادث مصوب دولت

 

بیمه عمر و حوادث مصوب دولت (اجباری کارکنان):

 

    در برابر تصویب نامه هیئت وزیران بیمه عمر و حوادث کارکنان و بازنشستگان دولت از ابتدای سال 86 بدون در نظر گرفتن شرط سنی حداکثر بیست میلیون (30/000/000) ریال تعیین شده است و اجرای آن به سازمان بازنشستگی کشور واگذار گردیده است.

    در این راستا طبق توافقات انجام شده میان دانشگاه تهران و سازمان بازنشستگی، حق بیمه مذکور که یکبار در طول سال از کلیه کارکنان کسر می شود به حساب سازمان بازنشستگی کشور واریز و کلیه موارد مربوط به این امور با همکاری اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی و اداره کل امور مالی دانشگاه  انجام می‌شود.

    کلیه همکاران می توانند با تکمیل فرم " تعیین استفاده کننده از بیمه عمر" افراد ذینفع مورد نطر را مشخص نمایند در غیر این صورت در صورت فوت بیمه شونده مبلغ فوت با توجه به آخرین مصوبه هیئت وزیران و بر طبق قوانین انحصار وراثت به بازماندگان تعلق خواهد گرفت.  

 

جهت دریافت فرم  " تعیین استفاده کننده از بیمه عمر اینجا را کلیک کنید.