بيمه عمر و حوادث مصوب دولت بيمه عمر و حوادث مصوب دولت

 

بيمه عمر و حوادث مصوب دولت (اجباري كاركنان):

 

    در برابر تصويب نامه هيئت وزيران بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان دولت از ابتداي سال 86 بدون در نظر گرفتن شرط سني حداكثر بيست ميليون (30/000/000) ريال تعيين شده است و اجراي آن به سازمان بازنشستگي كشور واگذار گرديده است.

    در این راستا طبق توافقات انجام شده میان دانشگاه تهران و سازمان بازنشستگی، حق بیمه مذکور که یکبار در طول سال از کلیه کارکنان کسر می شود به حساب سازمان بازنشستگي كشور واریز و کلیه موارد مربوط به این امور با همكاري اداره كل منابع انساني و امور رفاهي و اداره كل امور مالي دانشگاه  انجام می‌شود.

    کلیه همکاران می توانند با تکمیل فرم " تعیین استفاده کننده از بیمه عمر" افراد ذینفع مورد نطر را مشخص نمایند در غیر این صورت در صورت فوت بیمه شونده مبلغ فوت با توجه به آخرين مصوبه هيئت وزيران و بر طبق قوانین انحصار وراثت به بازماندگان تعلق خواهد گرفت.  

 

جهت دریافت فرم  " تعیین استفاده کننده از بیمه عمر اینجا را کلیک کنید.