واحد صدور كارت پرسنلي واحد صدور كارت پرسنلي

واحد صدور كارت پرسنلي:

 

در حال حاضر كارت كليه پرسنل محترم دانشگاه اعم از بازنشستگان، اعضاي هيأت علمي، كاركنان رسمي و پيماني، قرارداد مدت معين و شركتي در واحد صدور كارت اين اداره كل صادر مي گردد.

 

 

 قابل توجه بازنشستگان محترم دانشگاه:

 

به منظور درخواست كارت پرسنلي مي‌بايست با توجه به شرايط ذيل به اداره بازنشستگي و موظفين اين اداره كل مراجعه و فرم درخواست صدور كارت پرسنلي را تكميل نمايند.

 

شرايط و نحوه  دريافت كارت پرسنلي براي اولين بار يا المثني:

 

1-  ارسال درخواست از طريق سامانه اتوماسيون اداري (از قسمت پيش نويس سامانه مذكور، تايپ نامه و تغيير فرم A4 دانشگاه تهران به فرم تقاضاي صدور كارت پرسنلي)  براي معاون امور اداري اين اداره كل

تذكر: براي درخواست كارت پرسنلي اعضاي هيأت علمي و كاركنان رسمي، پيماني و قرارداد انجام كار معين در قسمت مشخصات فردي، درج نام و نام خانوادگي و شماره پرسنلي متقاضي كافيست.

2- وارد نمودن ريز مشخصات فردي مطابق شرايط اعلام شده در فرم مذكور فقط جهت درخواست صدور كارت براي كاركنان مشمول بند 8 مي‌باشد.

3- در صورتي كه درخواست صدور كارت براي اولين بار است مي‌بايست يك قطعه عكس 4*3 مناسب پرسنلي در قالب JPG پيوست نامه اتوماسيوني ارسال گردد.

4-  درصورتي كه درخواست كارت المثني مي‌باشد اما متقاضي مايل به تعويض عكس كارت قبلي است نيز بايد مطابق شرايط مذكور عكس جديد خود را پيوست نمايد.

5- در صورتي كه درخواست كارت المثني به دليل مفقودي باشد مي‌بايست فيش بانكي به مبلغ 50/000 ريال به شماره حساب اعلام شده واريز و تصوير آن اسكن و در پيوست نامه ارسال گردد.

6- در صورتي كه درخواست كارت المثني به دليل شكسته شدن يا خرابي باشد مي‌بايست فيش بانكي به مبلغ 30/000 ريال به شماره حساب اعلام شده واريز و تصوير آن اسكن و در پيوست نامه ارسال گردد.

7- در صورتي كه درخواست كارت المثني با توجه به حكم پرسنلي به دليل تغيير مرتبه علمي، تغيير واحد سازماني، تغيير پست سازماني و يا محو اطلاعات و مشخصات روي كارت به دليل فرسودگي و قديمي بودن باشد نيازي به واريز وجه بانكي نمي‌باشد.

توجه: چنانچه متقاضي صدور كارت، كاربر اتوماسيون نمي‌باشد، درخواست ايشان مي‌بايست از طريق كارشناس محترم امور اداري واحد مطابق شرايط اعلام شده فوق تكميل و ارسال شود.

8- درخواست صدور كارت ساعت زني براي همكاران شركتي براي اولين بار و يا براي نيروهاي امريه سربازي يا قرارداد ساعتي بنا به تشخيص و نياز واحد، الزاماً مي‌بايست با امضاء مدير محترم واحد ارسال گردد.

 

جهت اطلاع و آگاهي از آخرين و جديدترين ضوابط صدوركارت‌ پرسنلي‌المثني  اينجا  كليك كنيد.

 

براي مشاهده فرم درخواست كارت پرسنلی اینجا كليك كنيد.