واحد حضور و غياب واحد حضور و غياب

واحد حضور و غياب:

 

سامانه يكپارچه حضور و غياب كاركنان دانشگاه در تاريخ 87/2/23 در سازمان مركزي دانشگاه راه اندازي گرديد و به مرور در ساير واحدهاي دانشگاه نيز به بهره برداري رسيد.

تردد كليه همكاران محترم دانشگاهي توسط كارت شناسايي در اين سيستم ثبت شده، مرخصي ها (استحقاقي، استعلاجي، زايمان و...)، مأموريت‌ها (روزانه، آموزشي و...) و سقف اضافه كار نيز توسط مسئولين امور اداري و رفاهي درج مي‌گردد.

واحد حضور و غياب مستقر در مديريت منابع انساني و امور رفاهي در پايان هر ماه نسبت به اعمال تغييرات و اصلاحات مورد نياز حسب مورد اقدام و اطلاعات مربوط به اضافه كار و ميزان كاركرد ماهانه كاركنان را به سامانه حقوق و دستمزد منتقل مي‌نمايد.

اطلاع رساني اطلاع رساني

 

بخشنامه ساعات کار و نحوه استفاده از مرخصی در تابستان 1394

بخشنامه وضعیت تردد در نوروز 1394

بخشنامه در خصوص کاهش ساعت کار اداری، مرخصی تشویقی و اضافه کار در تابستان سال 93

اعلام اسامی پرسنل مورد نیاز در ایام تعطیلات نوروز 93

اطلاع رسانی در خصوص نحوه پرداخت اضافه کار اسفندماه 92

بخشنامه نحوه پرداخت اضافه کار بهمن و اسفند ماه 92

اطلاعیه در خصوص عدم ثبت تردد ناقص در سامانه حضور و غیاب دانشگاه از آذرماه92

بخشنامه عدم پرداخت اضافه كار به پرسنل دانشگاه در تابستان 92

بخشنامه نحوه پرداخت اضافه كار فروردين 92 پرسنل ايثارگر دانشگاه

بخشنامه اضافه كار فررودين ماه 92 كاركنان دانشگاه

بخشنامه در خصوص پرداخت اضافه كار بهمن و اسفند 91 كاركنان

اطلاعيه اعمال سقف اضافه كار كاركنان با توجه به بودجه ابلاغي

اطلاع رساني در خصوص نحوه محاسبه اضافه كار پرسنل تبدیل وضع شده

بخشنامه رعایت سقف اضافه كار كاركنان

بخشنامه اضافه كار فروردين ماه 91

بخشنامه حضور و غياب در خصوص ثبت تردد در ايام مرخصي

بخشنامه نحوه محاسبه اضافه كار بهمن و اسفند ماه 90

بخشنامه اعلام ذخيره مرخصي و حذف کاردکس تا پایان 89

نحوه محاسبه 3 ساعت كسر كار در سامانه حضور و غياب

بخشنامه اعلام ساعت كار دانشگاه با رعايت 30 دقيقه زمان شناور

بخشنامه‌ اعلام ذخيره ‌مرخصي سال 89 كاركنان‌ و محاسبه كاردكس‌ مرخصي

اطلاعيه نحوه محاسبه مرخصي ساعتي و كسر كار در سامانه حضور و غياب

بخشنامه حضور غياب (لغو كاهش ساعت كار كاركنان دانشگاه)

اطلاعيه در خصوص مرخصي ساعتي

بخشنامه دستور العمل پرداخت اضافه كار فروردين ماه 90

بخشنامه اضافه كار پايان سال (بهمن و اسفند ماه 89)

بخشنامه حضور و غياب (كاهش ساعت كار)

قوانين و ضوابط حضور و غياب در دانشگاه تهران

بخشنامه در خصوص ثبت ترددهاي ناقص كاركنان دانشگاه

بخشنامه‌ بررسي‌ اطلاعات فردي‌ پرسنل درسامانه حضور و غياب

بخشنامه انتقال غيبت‌هاي مندرج در سامانه حضور و غياب به سيستم حقوق و دستمزد 

بخشنامه مأموريت‌ها و مرخصي‌ها