وام مسكن اعضاي هيأت علمي وام مسكن اعضاي هيأت علمي

 

وام مسكن (ويژه اعضاي هيأت علمي):

وام مسکن به اعضای هیأت علمی رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی پرداخت مي‌گردد. در حال حاضر میزان اين وام براي خريد مسكن مبلغ 150/000/000ریال و براي ساخت مبلغ 400/000/000ريال مي‌باشد. کلیه متقاضیان از طریق اداره کل امور رفاهي دانشگاه به ستاد رفاهی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری معرفی شده و از ستاد رفاهی وزارت متبوع به بانک مورد نظر معرفی می‌گردند .

 

مدارک مورد نیاز :

1- درخواست متقاضی

2- تصویر حکم کارگزینی

 

دستور العمل هاي شماره 182179/88 مورخ 88/8/22 و شماره 235397/88 مورخ 8 / 11 / 88 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه اجراي مصوبه شماره 15155/41036 مورخ 88/3/9هيئت محترم وزيران، مبني بر اعطاي تسهيلات ساخت مسكن تا سقف 400/000/000ريال به اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه (موضوع بخشنامه شماره 271631/157 مورخ 88/11/18 اداره كل امور رفاهي)