مددكاري اجتماعي مددكاري اجتماعي

 

مددكاري اجتماعي:

   خدمات اجتماعي و حمايت از محرومان و نيازمندان داراي پيشينه‌اي به اندازه تشكيل نخستين اجتماعات بشري است. با ورود صنعت به زندگي انسان و همچنين تحولات مختلف، شرايط گوناگون اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي از يك سو و مسائل و مشكلات از سوي ديگر، نيازها و انتظاراتي را به وجود آورده است كه توجه كارشناسانه اجتماعي را مي‌طلبد.

     بنا بر اين در هر سازمان براي پاسخ‌گويي مناسب به نيازهاي افراد از متخصصين مختلف استفاده مي‌شود، يكي از مهمترين نيازهاي افراد فراهم شدن زمينه رفاه و سلامت اجتماعي مي‌باشد كه براي دستيابي به اين مهم رشته‌ها و حرفه‌هاي مختلف مي‌توانند نقش آفريني كنند كه از جمله مهمترين آنها مددكاران اجتماعي هستند.

 

     دانشگاه تهران نيز با توجه به تعداد زياد كاركنان، اساتيد و همچنين مشكلات و مسائل احتمالي آنان و ضرورت تقدم اصل پيشگيري و  به منظور ايجاد روحيه هم گرايي و احساس تعلق بين كاركنان و مديريت دانشگاه و انجام اقدامات پشتيباني و حمايت مادي و معنوي از كاركنان‌، اساتيد و بازنشستگان دانشگاه در موقعيت‌هاي اضطراري و غير مترقبه كه در چارچوب ضوابط و مقررات موجود قابل حل نباشد، اقدام به تأسيس واحد مددكاري اجتماعي جهت رسيدگي و توجه به مشكلات كاركنان، اساتيد و خانواده‌هاي آنان نموده است.