secretariat secretariat

دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه:

این دبیرخانه در مدیریت منابع انسانی و امور رفاهی مستقر بوده و امور محوله به شرح ذیل را بر عهده دارد: 

1- دریافت مدارک تبدیل وضعیت وارتقاء اساتید وآماده سازی آنها جهت بررسی درکمیسیون‌های تخصصی هیات ممیزه 

2- برگزاری و تشکیل جلسات کمیسیون‌های تخصصی هفتگانه هیات ممیزه

3- اعاده پرونده های تبدیل وضعیت ویا ارتقاء درصورت نقص و یا عدم تصویب درکمیسیون‌ها به دانشکده، پردیس و یا واحد مربوطه

4- آماده نمودن پرونده های ارتقاء (درصورت تصویب درکمیسیون‌ها)  جهت بررسی درشورای هیات ممیزه دانشگاه

5- ارسال پرونده های تبدیل وضعیت درصورت تصویب (به رسمی آزمایشی و رسمی قطعی) به هیات اجرائی جذب دانشگاه 

6- تنظیم صورجلسات و دستور جلسات هیأت ممیزه

information information

جهت رؤیت آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی اینجا کلیک کنید.

جهت رؤیت فرم  ارتقای مرتبه آموزشی اعضای هیأت علمی اینجا و فرم  ارتقای مرتبه پژوهشی اعضای هیأت علمی اینجا  کلیک کنید.

جهت رؤیت آئین نامه تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی اینجا کلیک کنید.

جهت رؤیت مصوبات هیأت ممیزه دانشگاه تهران اینجا کلیک کنید.