اداره كارشناسان آموزشي اداره كارشناسان آموزشي

 

اداره كارشناسان آموزشي:

اين اداره از واحدهاي حساس و تأثيرگذار دانشگاه در مديريت نيروي انساني و امور رفاهي دانشگاه ميباشد كه مسئوليت انجام و پيگيري امور اداري و كارگزيني اعضاي هيات علمي را عهده دار بوده و تلاش دارد تا زمينه هاي پيشرفت سرمايه هاي انساني دانشگاه را در حد وظايف خود فراهم آورد.

 

وظايف اداره كارشناسان آموزشي (كارگزيني هيأت علمي):
1- انجام امور اداري مربوط به استخدام، تبديل وضعيت استخدامي،‌ ارتقاء‌، ترفيع، انتقال، مأموريت، مرخصي، بازنشستگي، استعفا، اخراج و تعليق اعضاي هيأت علمي .... و تنظيم احكام كارگزيني مربوطه

2- ارائه راه‌كارهاي تكميلي در جهت بهينه سازي سيستم‌هاي مكانيزه پرسنلي، اتوماسيون اداري، آرشيو ديجيتال، مطالعه و بررسي و اجراي قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي اعضاء هيات علمي.

3- انجام امور مربوط به تشكيل و تكميل پرونده استخدامي اعضاء هيات علمي.

4-  بررسي پرونده هاي ماموريت تحصيلي ،پژوهشي و فرصت مطالعاتي و صدور احكام مربوطه

5- تهيه احكام استخدام، افزايش ضريب حقوق، ترميم مديريت، ارتقاء و ترفيع ، انتصاب ، انتقال و ماموريت، فرصت مطالعاتي،  تبديل و ضعيت استخدامي، تغيير كمك هزينه عائله مندي و اولاد، مرخصي بدون حقوق، تقدير و تشكر.

6- بررسي و تنظيم و آماده سازي پرونده هاي ارتقاء و تبديل وضعيت به منظور طرح در كميته‌هاي تخصصي و هيأت مميزه دانشگاه.

7- انجام مكاتبات درون سازماني( از جمله با رياست و معاونت آموزشي و دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه و رؤساي دانشكده ها) و برون سازماني ( از جمله بانكها،  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) درخصوص اعضاي هيات علمي.

8- تهيه گزارش هاي لازم جهت مسئولين دانشگاه

9- ارائه آمار مختلف براساس درخواست مسئولين دانشگاه و خارج از دانشگاه

10- انجام كليه امور مربوط به اعضاي هيات علمي و پاسخگوئي به آنها.

11- راهنمايي و مشاوره به ادارات كارگزيني ساير دانشگاه‌ها

اطلاع رساني اطلاع رساني

بخشنامه اطلاع رسانی امضاء الکترونیکی احکام کارکنان را مشاهده كنيد.

 

براي مشاهده آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه اينجا كليك كنيد.

 

جهت رؤيت جداول و فرمهاي مربوط به تيديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي روي هر يك از فرمها كليك كنيد.

فرم شماره 1                       فرم الف

فرم ج                                 فرم د

لازم بذكر است جداول تبديل وضعيت همان جدوال جديد ارتقاء مي‌باشند كه در سامانه ساعد نيز موجود است و فقط در قسمت امضاء كننده ها باهم تفاوت دارند.

 

براي مشاهده فلوچارت آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه روي آن كليك كنيد.

 

جهت رؤيت فايل فرصت مطالعاتي اينجا كليك كنيد.

 

جهت رؤيت آئين نامه خدمت تمام وقت و غير تمام وقت و اعطاي پايه ترفيع سالانه اعضاي هيأت علمي دانشگاه اينجا كليك كنيد.