فرمهای ضروری فرمهای ضروری

 

فرم

واحد مربوطه

 
فرم تسویه حساب اداره کل منابع انسانی دانلود کنید
فرم تسویه حساب  اداره کل امور مالی دانلود کنید

فرم بیمه عمر اجباری کارکنان

اداره بیمه

دانلود کنید

فرم اعلام خسارت بیمه

اداره بیمه

دانلود کنید

فرم بیمه عمر و حوادث تکمیلی

اداره بیمه

دانلود کنید

فرم تعیین درجه سختی کار

اداره امور اداری

دانلود کنید

فرم عضویت صندوق رفاه

اداره وام

دانلود کنید

فرم افتتاح حساب پس‌اندازکارکنان‌دولت

اداره حسابداری و مالی

دانلود کنید

فرم تسویه حساب

اداره وام

دانلود کنید

فرم درخواست صدور کارت پرسنلی

واحد حضور و غیاب

دانلود کنید

فرم تعهدنامه کارت بین المللی ارزی

واحد هیأت علمی

دانلود کنید

فرم تقاضای آرم طرح ترافیک

واحد هیأت علمی

دانلود کنید