نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چكيده كليات قانون حساب پس انداز كاركنان دولت

چكيده كليات قانون حساب پس انداز كاركنان دولت:

 

1 – استفاده از مزاياي اين قانون اختياري و بر اساس درخواست كتبي هر يك از همكاران رسمي و پيماني خواهدبود.(فرم‌پيوست)

2 – هر يك از همكاران، صاحب دو حساب جداگانه دربانك عامل به شرح ذيل خواهندشد.

 الف ) حساب پس انداز سهم مستخدم

ب )   حساب پس انداز سهم دولت 

3 – موجودي حسابهاي پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن ( در حال حاضر به صورت سود حسابهاي بلند مدت 5/17% محاسبه ميگردد كه هر سه ماه يكبار به حساب مفتوحه واريزميشود ) در هنگام بازنشستگي ، بازخريد خدمت ، از كار افتادگي ، فوت ، استعفا يا خروج از خدمت و يا خاتمه قرارداد با اعلام كتبي دانشگاه به بانك عامل به طور يكجا به هر يك از عزيزان همكار يا ورثه قانوني پرداخت خواهد شد .

4 – در هر ماه 35% از حقوق مبناي مستخدم به صورت ذيل كسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات دانشگاه به حسابهاي فوق واريز مي‌گردد كه در حال حاضر سهم كاركنان و اعضاء هيأت علمي در هر ماه 84/000 ريال مي‌باشد.

 

نحوه محاسبه سهم پس انداز گروه‌هاي كاركنان و اعضاء هيأت علمي

 

35% * ( ضريب مبنا * ضريب ريالي حقوقي سال) =  پس انداز سهم كارمند

 

                                                     ريال 84000 = 35 % * (600 * 400 )= سال 1388

ريال 98000 = 35 % * (700 * 400 )= سال 1390

ريال 112700 = 35 % * (805* 400 )= سال 1391

 

برای مشاهده قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت روی آن کلیک کنید.