نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت هیأت علمی

 

معاونت امور هیأت علمی:

 صدور كليه احكام پرسنلي اعضاي هيأت علمي (رسمي، پيماني)، انجام امور اداري مربوط به استخدام ، تبديل وضعيت استخدامي ،‌ ارتقاء‌ ، ترفيع، انتقال، مأموريت ،مرخصي، بازنشستگي،استعفاء، اخراج و تنظيم احكام كارگزيني مربوطه، اجراي قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي اعضاء هيات علمي و انجام امور مربوط به تشكيل و تكميل پرونده استخدامي اعضاء هيأت علمي، بررسي پرونده‌هاي مأموريت تحصيلي، پژوهشي و فرصت مطالعاتي و صدور احكام مربوطه، تهيه احكام استخدام، افزايش ضريب حقوق، برقراري فوق العاده مديريت، ارتقاء و ترفيع ، انتصاب ، انتقال و ماموريت، فرصت مطالعاتي،  تبديل و ضعيت استخدامي، برقراري و تغيير كمك هزينه عائله مندي و اولاد، مرخصي بدون حقوق، تقدير و تشكر، بررسي و تنظيم و آماده سازي پرونده هاي ارتقاء و تبديل وضعيت به منظور طرح در كميته‌هاي تخصصي و هيأت مميزه دانشگاه، صدور احكام پاداش پايان خدمت اعضاي هيأت علمي، تنظیم صورجلسات و دستور جلسات هیأت ممیزه، بررسي پرونده ها براي اعطاء پايه تشويقي، بررسي و تهيه لايحه دفاعيه از دانشگاه يا گزارش براي مديريت امور حقوقي جهت پرونده‌هاي شاكيان از اعضاي هيأت علمي دانشگاه، بررسي سنوات خدمت اعضاي هيأت علمي، مكاتبات با ساير ارگان‌ها و وزارت خانه‌ها جهت تجميع سنوات اعضاي هيأت علمي از اهم وظايف اين معاونت مي‌باشد.