اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

عدم پرداخت وام بانك تجارت 20 ميليون توماني

بخشنامه مربوط به عدم پرداخت وام بانك تجارت 20 ميليون توماني را از اینجا مشاهده نمائید.