نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبيرخانه هيأت مميزه

دبيرخانه هيأت مميزه دانشگاه:

اين دبیرخانه در مدیریت منابع انسانی و امور رفاهی مستقر بوده و امور محوله به شرح ذيل را بر عهده دارد: 

1- دریافت مدارك تبدیل وضعیت وارتقاء اساتید وآماده سازی آنها جهت بررسی دركمیسیون‌های تخصصی هیات ممیزه 

2- برگزاری و تشكیل جلسات كمیسیون‌های تخصصی هفتگانه هیات ممیزه

3- اعاده پرونده های تبدیل وضعیت ویا ارتقاء درصورت نقص و یا عدم تصویب دركمیسیون‌ها به دانشكده، پردیس و یا واحد مربوطه

4- آماده نمودن پرونده های ارتقاء (درصورت تصویب دركمیسیون‌ها)  جهت بررسی درشورای هیات ممیزه دانشگاه

5- ارسال پرونده های تبدیل وضعیت درصورت تصویب (به رسمي آزمايشي و رسمي قطعي) به هیات اجرائی جذب دانشگاه 

6- تنظیم صورجلسات و دستور جلسات هیأت ممیزه