نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن های ضروری

شماره تلفن کارکنان اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه تهران

سمت

تلفن‌داخلی

نام‌خانوادگی

تلفن‌مستقیم

مدیرکل منابع‌انسانی‌ و اموررفاهی

2684

آقای دکتر حاتمی

66404725

معاون امور اداری (اعضای هیأت علمی)

2772

آقای حسینی نیا

66408921

معاون امور اداری (کارکنان) 3542 خانم کاظمی  

معاون امور رفاهی

2960

آقای حسینی

66405212

معاون توسعه منابع انسانی

2399

آقای شجاعی

66493129

       

اداره آموزش کارکنان

3802

 

2687

 

آقای احمدی

 

خانم رحیمی

 

     
اداره ارزیابی عملکرد کارکنان 3011 خانم پاینده
     

اداره بازنشستگی

3010

آقای گرجی، خانم علیشاهی

     

اداره کارگزینی‌ غیرآموزشی

3583 خانم محمدی

2284

 

3215

خانم فیض آبادی فراهانی

3744

 

2369

خانم عباسی

2376

 

     

اداره کارگزینی‌آموزشی

3327

 

3357

آقایان انصاری، غائبی

2370

خانم‌ها باقری، عنایتی

دبیرخانه هیأت ممیزه

2640

آقای کاظمی

     

واحد حضور و غیاب:

   

تردد، شیفت

 

مرخصی

2638

 

3744

خانم‌ فخار

 

خانم دوستی

صدور کارت‌ پرسنلی، ثبت‌ اثر انگشت

3009

آقای مسرور

     

اداره‌ تعاون‌ و خدمات‌ رفاهی

3003

خانم یوسفی

3004

آقای فتحی پور

     

رئیس اداره وام

2661

آقای محمدی

وام صندوق رفاه

3005

خانم الهامی

3006

خانم قبادی

وام تسهیلات گروهی

3008

آقای پیروی

     

واحد حسابداری

3464

آقای صاحبکاری

2689

آقای شمسعلی زاده

     

واحد توسعه خدمات الکترونیک

3011

خانم‌ها:

احمدی، مقدم و امیری

     
مرکز اسناد 3293 خانم صبوری
2688

آقایان:

کاظمی، زنگوئی،‌ وفایی، مرادی

     

واحد مددکاری

2401

آقای شیری، خانم زکی

     

اداره ‌بیمه ‌وخدمات‌اجتماعی

2380

خانم‌ نصیری

 

خانم رفیعی

 

خانم‌مهتاب‌زاده

66481019

3795

3808

       

باشگاه کارکنان دانشگاه

2296

ابراهیم‌زاده

66972080

 

2453

آقایان‌پایروند،ملایوسفی 66400033
     
         

مرکز همایشهای علمی

آقایان‌میردامادیان، محمدزاده، بدخشان

011-33472711

   

011-33472435

   

011-33472360