اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

بررسی نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان با حضور رئیس دانشگاه


 

جلسه تحلیل نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان دانشگاه به منظور لحاظ کردن ارزیابی دانشجویان و همکاران دانشگاهی در امتیاز ارزشیابی کارکنان، با حضور رئیس دانشگاه برگزار و مقرر شد امتیازات این ارزیابی به صورت محرمانه و بدون ذکر نام به همه کارکنان ارزیابی شده، اطلاع داده شود.

در این دوره، ارزشیابی ۹۷ درصد از کارکنان انجام و مقرر گردید در دوره بعدی ارزشیابی، نظرات دانشجویان و ارباب رجوع بیش از پیش در امتیازات ارزشیابی مؤثر واقع  شود.