نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش ارزیابی عملکرد

بخش ارزیابی عملکرد کارکنان:

از جمله اقداماتی که موجب بهبود عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی می شود، تدوین و اجرای یک برنامه ارزشیابی عملکرد مؤثر کارکنان است. ارزشیابی در مدیریت منابع انسانی یکی از وظایف مهم وکلیدی است که به وسیله آن وضعیت موجود نیروی انسانی بررسی و نقاط ضعف و قوت آن مشخص می شود. در هر سازمان یک فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعییین شده شغلی خود، نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد، زیرا این آگاهی موجب می شود از نقاط ضعف و قوت خود آگاه گردیده، تمهیدات لازم را جهت اثربخشی کوشش هایش بکار برد. از سوی دیگر سازمانها نیز به شناخت کارکنان خود نیاز دارند، تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشیده و بر حجم تولید و ارائه خدمات خود بیافزایند و در روند حرکتهای خود تحولات مثبت ایجاد کنند. برنامه ارزشیابی، ابزاری است که سازمانها و کارکنان را در تامین این نیاز کمک می کند. اگر این ابزار به خوبی و به نحو صحیحی بکار برده شود، وسیله مناسبی برای تشویق، آموزش وبهسازی کارکنان خواهد بود.

ارزشیابی ابزار مؤثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن، ضمن آن که سازمانها با کارآئی و کارآمدی به اهداف خود می‌رسند، منافع کارکنان نیز تأمین می گردد. انجام صحیح و دقیق ارزشیابی امری نسبتاً مشکل است. زیرا کار ارزشیابی مستلزم اعمال نوعی قضاوت و داوری درباره رفتار، عملکرد و افراد است. بنابراین انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که کمترین آثار سوء را داشته باشد و موجب حداقل مخالفت و تعارض گردد ضرورت دارد.

مدیریت منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه جهت انجام این مهم اقدام به برنامه ریزی و راه‌اندازی سیستم ارزیابی عملکرد الکترونیکی نموده است. امید است این اقدامات بتواند در این زمینه مؤثر واقع گردد.

 

جهت مراجعه به سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان به نشانی:http://pms.ut.ac.ir  اینجا کنید.