نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش ارزيابي عملكرد

بخش ارزيابي عملكرد كاركنان:

از جمله اقداماتی که موجب بهبود عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی می شود، تدوین و اجرای یک برنامه ارزشیابی عملکرد مؤثر کارکنان است. ارزشیابی در مدیریت منابع انسانی یکی از وظایف مهم وکلیدی است که به وسیله آن وضعیت موجود نیروی انسانی بررسی و نقاط ضعف و قوت آن مشخص می شود. در هر سازمان یک فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعییین شده شغلی خود، نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد، زیرا این آگاهی موجب می شود از نقاط ضعف و قوت خود آگاه گردیده، تمهیدات لازم را جهت اثربخشی کوشش هایش بکار برد. از سوی دیگر سازمانها نیز به شناخت کارکنان خود نیاز دارند، تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشیده و بر حجم تولید و ارائه خدمات خود بیافزایند و در روند حرکتهای خود تحولات مثبت ایجاد کنند. برنامه ارزشیابی، ابزاری است که سازمانها و کارکنان را در تامین این نیاز کمک می کند. اگر این ابزار به خوبی و به نحو صحیحی بکار برده شود، وسیله مناسبی برای تشویق، آموزش وبهسازی کارکنان خواهد بود.

ارزشيابي ابزار مؤثري در مديريت منابع انساني است كه با انجام صحيح و منطقي آن، ضمن آن كه سازمانها با كارآئي و كارآمدي به اهداف خود مي‌رسند، منافع كاركنان نيز تأمين مي گردد. انجام صحيح و دقيق ارزشيابي امري نسبتاً مشكل است. زيرا كار ارزشيابي مستلزم اعمال نوعي قضاوت و داوري درباره رفتار، عملكرد و افراد است. بنابراين انجام ارزشيابي با كيفيت و روشي كه كمترين آثار سوء را داشته باشد و موجب حداقل مخالفت و تعارض گردد ضرورت دارد.

مدیریت منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه جهت انجام این مهم اقدام به برنامه ریزی و راه‌اندازی سیستم ارزیابی عملکرد الکترونیکی نموده است. امید است این اقدامات بتواند در این زمینه مؤثر واقع گردد.

 

جهت مراجعه به سامانه ارزيابي عملكرد كاركنان به نشاني:http://pms.ut.ac.ir  اينجا كنيد.