نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه مقررات کارکرد

با سلام و احترام

 به منظور افزایش كارایی و بهره وری كاركنان و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان ، بدینوسیله ماده 41 و 42 و 44 "آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران" جهت استحضار جنابعالی یادآور می گردد .

ماده 41 - عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تكالیف محول، تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترك خدمت در خلال ساعات موظف در دانشگاه بدون ارائه مجوز خروج (ماموریت یا مرخصی ساعتی)، ضمن كسر حقوق و مزایای مستمر به میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار كتبی با درج در پرونده، برای بار سوم توبیخ كتبی با درج در پرونده و در صورت تكرار پرونده وی برای رسیدگی به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد.

ماده 42 - عضو دانشگاه موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوطه انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد. در صورت تخطی از این اصل، برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده 44- در صورت ارتكاب هر یك از تخلفات مندرج در "قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری" توسط عضو، موضوع به هیات های قانونی مذكور ارجاع می گردد. (ماده 8 فصل دوم تخلفات اداری پیوست می باشد).

لذا خواهشمند است، با توجه به مواد فوق و ماده 8 فصل دوم قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری، در صورتی كه یك از كاركنان آن واحد مرتكب یكی از موارد تخلف شدند، مدارك و مستندات مربوطه با نامه رسمی جهت ارائه به هیات رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان به این اداره كل ارسال شود.

شایان ذكر است مراحل صدور حكم توبیخ كتبی با درج در پرونده توسط اداره كل منابع انسانی و اموررفاهی دانشگاه به شرح زیر می باشد :

الف - احضار فرد متخلف توسط رئیس واحد مربوطه و تذكر شفاهی با درج در اتوماسیون اداری (جهت نگهداری سوابق) و بدون درج در پرونده.

ب - احضار فرد متخلف توسط رئیس واحد مربوطه و اخطار كتبی با درج در اتوماسیون اداری و درج در پرونده.

ج - ارسال مدارك و مستندات تخلف عضو توسط رئیس واحد به اداره كل منابع انسانی جهت صدور حكم توبیخ كتبی.

همچنین در صورت عدم رضایت از عملكرد برخی از پرسنل آن واحد، صرفاً اسامی این افراد جهت جایابی به اداره كل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه معرفی شوند و تا تعیین تكلیف نهایی، لازم است ایشان در محل خدمت قبلی خود مشغول به خدمت باشند.