اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

بخشنامه توزيع آجيل شب عيد سال 94

شماره بخشنامه:   155/344165

تاریخ :   1393/12/16

 

سلام عليكم 

      با احترام
     خواهشمند است دستور فرمائيد نماينده واحدهايي كه اسامي آنها به پيوست ارسال مي گردد روز شنبه مورخ 93/12/16 جهت دريافت سهميه آجيل، به واحد توزيع  واقع در خيابان 16 آذر، سازمان مركزي دانشگاه، سالن تربيت بدني مراجعه و با توجه به نكات ذيل نسبت به توزيع اقدام فرمايند. سهميه آجيل واحدهايي كه نام آنها در ليست پيوست درج نگرديده با هماهنگي قبلي توسط شركت آجيل و خشكبار در محل واحد مربوطه به نماينده تحويل خواهد شد. 


1 - نماينده هاي واحد مربوطه جهت تحويل و بارگيري بسته ها، همراه  نيروي انساني مراجعه نمايند.
2 - توزيع آجيل بين كاركنان هر واحد دقيقاً مطابق ليست صورت گيرد .
3 - جدول آمار كلي اعضاي هيأت علمي و كاركنان به تفكيك واحد محل خدمت در اختيار واحد توزيع  آجيل قرار گرفته ، لذا براي دريافت سهميه واحدها نيازي به صدور حواله نيست و مسئولين محترم رفاهي در تاريخ مقرر مي‌توانند نسبت به تحويل سهميه آجيل  محل خدمت خود اقدام نمايند . 
4 -  ليست بازنشستگان و موظفين پرديس هاي فارابي، كشاورزي و ابوريحان  متعاقبا ارسال خواهد شد. نماينده واحدها  پس از رويت كارت ملي و دريافت شماره تلفن با اخذ رسيد نسبت به تحويل آجيل اقدام فرمايند . 
5 -  پيمانكاران  طرف قرارداد با دانشگاه مي توانند براي تهيه آجيل كاركنان  تحت پوشش خود به ازاي هر نفر مبلغ 1,170,720  ريال  با هماهنگي اين مديريت و به حسابي كه متعاقبا اعلام خواهد شد واريز و با ارائه اصل فيش  نسبت به دريافت آجيل مورد نياز اقدام نمايند . در غير اين صورت تحويل آجيل به كاركنان شركتي مقدور نمي باشد .جهت هماهنگي با  تلفن هاي   4-61113003 تماس حاصل فرمائيد.
مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضي تقديم مي گردد . 

 

لیست واحدهای سازمانی برای توزیع آجیل عید 94