اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

بخشنامه انتخاب كاركنان شاخص و نمونه

شماره بخشنامه:   155/140493

تاریخ :   1395/6/3

 

با سلام و احترام،

به استحضار مي‌رساند دانشگاه تهران در نظر دارد در شهريور ماه سال جاري در مراسمي ضمن قدرداني از زحمات كاركنان دانشگاه نسبت به معرفي كارمندان شايسته تقدير و نمونه اقدام نمايد. لذا به پيوست دستورالعمل مربوطه جهت استحضار تقديم مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد مطابق اين دستورالعمل كاركنان شايسته تقدير آن واحد انتخاب و پس از درج اطلاعات آنها در فايل اكسل پيوست (دو شيت)، همراه با نامه اداري حداكثر تا تاريخ ۹۵/۶/۱۰ به معاونت امور رفاهي اين اداره كل ارسال گردد. با توجه به محدوديت زماني تسريع موجب امتنان است.

شايان ذكر است واحدهاي تابعه دانشگاه بايد به واجدين شرايط در كميته‌اي متشكل از افراد مندرج در بند ۸ و بر اساس معيارهاي مندرج در جدول شماره ۱ بند ۶ دستورالعمل، امتياز دهند و پس از آن نسبت به معرفي كاركنان شايسته تقدير مطابق سهميه مندرج در جدول ۲ بند ۷ دستورالعمل اقدام نمايند. انتخاب كارمند شايسته تقدير در واحدهايي با جمعيت زير ۵۰ نفر و همچنين انتخاب كارمند نمونه براساس بند ۹ دستورالعمل، توسط هيات داوران انجام خواهد شد.

 

دستورالعمل انتخاب کارمند نمونه

فرم درج اطلاعات