اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

افزايش سقف وام صندوق رفاه به ميزان صد ميليون ريال

شماره بخشنامه: 155/281796

تاریخ : 93/10/22

با سلام و احترام،

   به استحضار مي رساند با پيگيريهاي به عمل آمده و اصلاح آيين نامه صندوق رفاه دانشگاه ، ازبهمن ماه 93 سقف وام صندوق مذكور با رعايت شرائط ذيل به پرسنل رسمي , پيماني , قراردادي ,بازنشستگان و موظفين دانشگاه پرداخت مي گردد.

1- سقف وام پرداختي به اعضاي محترم هيئت علمي و كارمندان گرامي با داشتن مبلغ 33/000/000 ريال سرمايه عضويت مبلغ 100/000/000 ريال وام مي باشد (سه برابر سپرده تا سقف صد ميليون ريال وام با قسط 30 ماهه ) كه براساس ميزان حقوق دريافتي و توان باز پرداخت اقساط طبق فرمول ذيل تعيين مي شود.

(اقساط وامهاي قبلي) - 75درصد * (كسورات قانوني - حكم كارگزيني) = توان

2- متقاضيان براي دريافت وام مذكور مي بايست يك نفر ضامن رسمي يا پيماني داشته باشند ضمنا هر شخص مي تواند ضمانت حداكثر 15 نفر را داشته باشد.

3- كارمندان قراردادي و موظفين نمي توانند به عنوان ضامن معرفي گردند.

   متقاضيان وام درصورت اتمام بدهي فرم تكميل شده را به همراه شماره حساب فعال تجارت به اين مديريت ارسال نمايند.

    لازم به يادآوري است كه همكاران محترم دانشگاهي براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد آيين نامه و ليست نوبت وام و دريافت فرم جديد درخواست وام با استفاده از مرورگرهاي فاير فاكس و گوگل كروم به وب سايت اداره كل منابع انساني و امور رفاهي به نشاني http://hrmw.ut.ac.ir اداره وام مراجعه نمايند.