نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رسانی دبیرخانه

جهت رؤیت آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی اینجا کلیک کنید.

جهت رؤیت فرم  ارتقای مرتبه آموزشی اعضای هیأت علمی اینجا و فرم  ارتقای مرتبه پژوهشی اعضای هیأت علمی اینجا  کلیک کنید.

جهت رؤیت آئین نامه تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی اینجا کلیک کنید.

جهت رؤیت مصوبات هیأت ممیزه دانشگاه تهران اینجا کلیک کنید.