نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاع رساني دبيرخانه

جهت رؤيت آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي اينجا كليك كنيد.

جهت رؤيت فرم  ارتقاي مرتبه آموزشي اعضاي هيأت علمي اينجا و فرم  ارتقاي مرتبه پژوهشي اعضاي هيأت علمي اينجا  كليك كنيد.

جهت رؤيت آئين نامه تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي اينجا كليك كنيد.

جهت رؤيت مصوبات هيأت مميزه دانشگاه تهران اينجا كليك كنيد.