اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

اطلاع رساني اداره كارشناسان غيرآموزشي

براي مشاهده آئين‌نامه‌استخدامي‌غيرهيأت‌علمي‌دانشگاه اینجا  كليك كنيد.

براي اطلاع از بخشنامه اطلاع رساني امضاء الكترونيكي احكام كاركنان دانشگاه روي آن كليك كنيد.

راهنمای استفاده از سامانه ارزيابي و جمع آوري اطلاعات  را مشاهده كنيد. 

جهت رؤيت اطلاعيه آيين نامه اداري و استخدامي دانشگاه اينجا كليك كنيد.