اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

ارسال مدارك بيمه شدگان حداكثر تا 94/12/15 جهت پرداخت در اسفندماه

شماره بخشنامه:   155/374813

تاریخ :   1394/12/9

 

با سلام و احترام 

     به اطلاع كليه بيمه شدگان محترم مي‌رساند جهت دريافت هزينه‌هاي درماني در اسفند ماه ، مدارك هزينه‌هاي بيمارستاني و پاراكلينيكي خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 94/12/15 از طريق نماينده واحد مربوطه به منظور بررسي و آناليز توسط كارشناسان ببمه و پرداخت تا پايان اسفندماه ارسال نماييد. همچنين امكان ارسال مدارك از تاريخ 94/12/16 تا پايان سال جاري از طريق واحد مربوطه طبق جدول زمانبندي جهت پرداخت در فروردين ماه 95 فراهم گرديده است .
    خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مناسب به اطلاع كليه همكاران رسانده شود.