اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

ارسال ليست اسامي پرسنلی که درسامانه تغذيه باشگاه كاركنان موجودی دارند

شماره بخشنامه : 155/268984

تاریخ: 93/10/09

با سلام احترام

     نظر به توقف فعاليت سامانه رزرو غذاي كارمندي باشگاه كاركنان ، خواهشمند است دستور فرماييد ليست اسامي ، ميزان مطالبات و شماره حساب بانك تجارت همكاراني كه در سامانه تغذيه باشگاه مطالباتي دارند مطابق فرم پيوست تهيه و بصورت يكجا و طي يك نامه به اداره كل منابع انساني و امور رفاهي ارسال فرمايند.

نمونه فرم مورد نظر را از اینجا دانلود کنید.