نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره کارشناسان آموزشی

اداره کارشناسان آموزشی:

این اداره از واحدهای حساس و تأثیرگذار دانشگاه در مدیریت نیروی انسانی و امور رفاهی دانشگاه میباشد که مسئولیت انجام و پیگیری امور اداری و کارگزینی اعضای هیات علمی را عهده دار بوده و تلاش دارد تا زمینه های پیشرفت سرمایه های انسانی دانشگاه را در حد وظایف خود فراهم آورد.

 

وظایف اداره کارشناسان آموزشی (کارگزینی هیأت علمی):
1- انجام امور اداری مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی،‌ ارتقاء‌، ترفیع، انتقال، مأموریت، مرخصی، بازنشستگی، استعفا، اخراج و تعلیق اعضای هیأت علمی .... و تنظیم احکام کارگزینی مربوطه

2- ارائه راه‌کارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم‌های مکانیزه پرسنلی، اتوماسیون اداری، آرشیو دیجیتال، مطالعه و بررسی و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی اعضاء هیات علمی.

3- انجام امور مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده استخدامی اعضاء هیات علمی.

4-  بررسی پرونده های ماموریت تحصیلی ،پژوهشی و فرصت مطالعاتی و صدور احکام مربوطه

5- تهیه احکام استخدام، افزایش ضریب حقوق، ترمیم مدیریت، ارتقاء و ترفیع ، انتصاب ، انتقال و ماموریت، فرصت مطالعاتی،  تبدیل و ضعیت استخدامی، تغییر کمک هزینه عائله مندی و اولاد، مرخصی بدون حقوق، تقدیر و تشکر.

6- بررسی و تنظیم و آماده سازی پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت به منظور طرح در کمیته‌های تخصصی و هیأت ممیزه دانشگاه.

7- انجام مکاتبات درون سازمانی( از جمله با ریاست و معاونت آموزشی و دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و رؤسای دانشکده ها) و برون سازمانی ( از جمله بانکها،  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) درخصوص اعضای هیات علمی.

8- تهیه گزارش های لازم جهت مسئولین دانشگاه

9- ارائه آمار مختلف براساس درخواست مسئولین دانشگاه و خارج از دانشگاه

10- انجام کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی و پاسخگوئی به آنها.

11- راهنمایی و مشاوره به ادارات کارگزینی سایر دانشگاه‌ها