نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره كارشناسان غير آموزشي

اداره كارگزيني غير آموزشي:

اين اداره زير مجموعه معاونت امور اداري اداره كل منابع انساني و امور رفاهي مي باشد و پيگيري و رسيدگي به امور اداري و كارگزيني كاركنان غير هيات علمي دانشگاه  را بر عهده دارد.

وظايف كارشناسان اداره كارگزيني غير آموزشي:

1-انجام كليه امور مربوط به استخدام،تبديل وضعيت استخدامي،ارتقاء،انتصاب،انتقال، ماموريت،مرخصي،استعفا،اخراج و...وتنظيم احكام كارگزيني مربوطه

2-مطالعه و بررسي و اظهار نظر در رابطه با قوانين و مقررات و بخشنامه ها و آيين نامه هاي استخدامي و جاري كشور و تهيه پيشنهادات لازم در اين رابطه به مسوولين ذيربط درون و برون سازماني

3-رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به استخدام و...

4-انجام فعاليت لازم در زمينه اجرايي نمودن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل در خصوص كاركنان دانشگاه

5-پيش بيني احتياجات پرسنلي دانشگاه و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

6-اجراي خط مشي تعيين شده واتخاذتدابيرلازم به منظورحسن انجام اهداف موردنظر

7-تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم

8-تهيه گزارش هاي لازم براي مسوولين مربوط

9-اتخاذ تدابير لازم بمنظور پيشرفت و بهبود امورجاري

10-انجام مكاتبات با واحدهاي داخل دانشگاه و دستگاهها و ارگانهاي خارج از دانشگاه

11-شركت در جلسه‌ها و كارگروه‌هاي مختلف  

12-ارائه راهكارهاي تكميلي در جهت بهينه سازي سيستم هاي مكانيزه پرسنلي،اتوماسيون اداري و آرشيو ديجيتال