نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره كارشناسان آموزشي

 

اداره كارشناسان آموزشي:

اين اداره از واحدهاي حساس و تأثيرگذار دانشگاه در مديريت نيروي انساني و امور رفاهي دانشگاه ميباشد كه مسئوليت انجام و پيگيري امور اداري و كارگزيني اعضاي هيات علمي را عهده دار بوده و تلاش دارد تا زمينه هاي پيشرفت سرمايه هاي انساني دانشگاه را در حد وظايف خود فراهم آورد.

 

وظايف اداره كارشناسان آموزشي (كارگزيني هيأت علمي):
1- انجام امور اداري مربوط به استخدام، تبديل وضعيت استخدامي،‌ ارتقاء‌، ترفيع، انتقال، مأموريت، مرخصي، بازنشستگي، استعفا، اخراج و تعليق اعضاي هيأت علمي .... و تنظيم احكام كارگزيني مربوطه

2- ارائه راه‌كارهاي تكميلي در جهت بهينه سازي سيستم‌هاي مكانيزه پرسنلي، اتوماسيون اداري، آرشيو ديجيتال، مطالعه و بررسي و اجراي قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي اعضاء هيات علمي.

3- انجام امور مربوط به تشكيل و تكميل پرونده استخدامي اعضاء هيات علمي.

4-  بررسي پرونده هاي ماموريت تحصيلي ،پژوهشي و فرصت مطالعاتي و صدور احكام مربوطه

5- تهيه احكام استخدام، افزايش ضريب حقوق، ترميم مديريت، ارتقاء و ترفيع ، انتصاب ، انتقال و ماموريت، فرصت مطالعاتي،  تبديل و ضعيت استخدامي، تغيير كمك هزينه عائله مندي و اولاد، مرخصي بدون حقوق، تقدير و تشكر.

6- بررسي و تنظيم و آماده سازي پرونده هاي ارتقاء و تبديل وضعيت به منظور طرح در كميته‌هاي تخصصي و هيأت مميزه دانشگاه.

7- انجام مكاتبات درون سازماني( از جمله با رياست و معاونت آموزشي و دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه و رؤساي دانشكده ها) و برون سازماني ( از جمله بانكها،  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) درخصوص اعضاي هيات علمي.

8- تهيه گزارش هاي لازم جهت مسئولين دانشگاه

9- ارائه آمار مختلف براساس درخواست مسئولين دانشگاه و خارج از دانشگاه

10- انجام كليه امور مربوط به اعضاي هيات علمي و پاسخگوئي به آنها.

11- راهنمايي و مشاوره به ادارات كارگزيني ساير دانشگاه‌ها