نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره بازنشستگي و امور موظفين

 

اداره بازنشستگي و امور موظفين:

 امور بازنشستگان اين اداره كل در خصوص ارائه خدمات به بازنشستگان محترم دانشگاه، خدمات به شرح ذيل را ارائه مي‌نمايد:

1- پرداخت وام صندوق رفاه تا سقف 40 میلیون ریال

2- پرداخت وام ضروري تا سقف 5 میلیون ريال

براي دريافت وام ضروري، بازنشستگان محترم مي‌بايست به كانون بازنشستگان مراجعه و از طريق كانون به اين اداره كل معرفي شوند.

3- پرداخت وام تسهيلات گروهي تا سقف پانزده میلیون ريال

بازنشستگان محترم براي دريافت فرم و اطلاع از ساير شرايط دريافت اين وام مي‌بايست به كانون بازنشستگان مراجعه نمايند.

4- تهيه ابلاغ بازنشستگي

در اين خصوص ابتدا پرونده كارمند بررسي و در صورت انطباق با ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري متن ابلاغ تهيه و ارسال مي‌گردد.

5- برقراري حقوق بازنشستگي و موظفين (اصلاح و قطع حقوق):

مدارك لازم جهت برقراري حقوق بازنشسته:

الف) تصوير صفحه اول شناسنامه

ب) تصوير كارت ملي

ج) اعلام شماره حساب

د) تكميل‌اطلاعات مربوط به آدرس وشماره تلفن

مدارك لازم جهت برقراري حقوق موظفين:

الف) ارائه درخواست ثبت شده جهت برقراري حقوق

ب) تصوير گواهي فوت همكار بازنشسته

ج) تصوير كليه صفحات شناسنامه همسر متوفي

د)تصوير كليه صفحات شناسنامه فرزندان متوفي

هـ) تصوير كارت ملي

و) اعلام شماره حساب

ز) تكميل اطلاعات مربوط به آدرس و شماره تلفن

 

لازم به ذكر است برقراري حقوق وظيفه براي همسر بازنشسته متوفي از تاريخ فرداي فوت و براي فرزندان از تاريخ درخواست مي‌باشد. همچنين اعلام نظر بازنشسته محترم جهت تمايل يا عدم تمايل به استفاده از بيمه تكميلي درمان پس از بازنشستگي الزاميست.

جهت رؤيت فرم اعلامنامه برقراري حقوق وظيفه كه مي‌بايست تكميل و ارائه گردد اينجا كليك كنيد.

جهت رؤيت فرم تعهدنامه فرزندان و نوادگان اناث مستخدمين متوفي اينجا كليك كنيد.

6- صدور احكام پاداش پايان خدمت اعضاي هيأت علمي و كاركنان

منوط به صدور تأئيديه  برقراري حقوق بازنشستگي توسط سازمان مزبور و به ازاء هر سال خدمت (حداكثر تا 30 سال) معادل يك ماه حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي

7- تهيه احكام بازخريد مرخصي كاركنان بازنشسته

پس از صدور ابلاغ بازنشستگي و اعلام ميزان ذخيره مرخصي كارمند بازنشسته تا تاريخ بازنشستگي، حكم بازخريد مرخصي صادر مي‌گردد.

8- محاسبه بدهي كسورات بازنشستگي خدمات غير رسمي شاغلين

در صورت درخواست كتبي كارمند مشمول سازمان بازنشستگي كشوري، بدهي كسور بازنشستگي خدمات غير رسمي محاسبه خواهد شد.

خدمت سربازي، روزمزد و خريد خدمت بر مبناي 9% اولين حكم رسمي آزمايشي يا حكم زمان اشتراك صندوق محاسبه مي‌گردد.

9- پيگيري و انجام مكاتبات انتقال حق بيمه

پس از ارائه درخواست و اعلام كد بيمه ايام پيماني و شماره شعبه واريزي، مكاتبه در خصوص انتقال حق بيمه از سازمان تأمين اجتماعي به صندوق سازمان بازنشستگي صورت گيرد.

10- انجام مكاتبات پرداخت كمك هزينه ازدواج بازنشستگان و فرزندان ايشان

مدارك لازم:

الف) ارائه اصل و تصوير عقدنامه

ب) ارائه اصل و تصوير شناسنامه

تذكر: كمك هزينه فوق در صورت عدم اشتغال فرزند قابل پرداخت مي باشد.

11- انجام مكاتبات هزينه كفن و دفن بازنشستگان

تذكر: ارائه گواهي فوت الزاميست.

12- توزيع سفر كارت هاي تهيه شده ويژه بازنشستگان و موظفين

13- توزيع سهام عدالت